PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN.

En este despacho les atenderemos en los diversos servicios que prestamos.

Els trastorns d’aprenentatge

Divulgación - 10/04/2015
Els trastorns d’aprenentatge són disfuncions neurològiques que condicionen una manca d’habilitats per a un o més aprenentatges en infants que tenen una intel·ligència normal.
Els trastorns d’aprenentatge són disfuncions neurològiques que condicionen una manca d’habilitats per a un o més aprenentatges en infants que tenen una intel·ligència normal.

Són una de les causes més freqüents en les dificultats del rendiment  del procés d’aprenentatge i el fracàs escolar.

Requereixen d’un diagnòstic acurat i precoç al qual ha de seguir el tractament adequat i adaptat per cada cas en particular. Si això es produeix abans de completar la maduració cerebral, a la majoria de casos, es minimitzen les conseqüències i es pot continuar amb els aprenentatges amb normalitat.

Entre P5 i Primer de primària pràcticament tots els trastorns han donat senyals d’alerta i és aquest moment l’idoni per donar el suport i l’ajut a les necessitats individuals de cada infant.

Els primers trastorns que es detecten amb més freqüència són:

Disfàsia: trastorn del llenguatge

Trastorn d’Asperger: dificultats en les habilitats socials i de comunicació

Dislèxia: trastorn de la lectura i escriptura

Discalcúlia: trastorn del càlcul

Disgrafia: trastorn de la grafia en l’escriptura

Trastorn per dèficit d’atenció amb o sense hiperactivitat

Tanmateix si les dificultats d’aprenentatge no han estat detectades precoçment poden produir, a part del retard educatiu, un conjunt de situacions secundàries indesitjables com la desmotivació i l’aversió a l’aprenentatge i a l’escola, conjuntament amb respostes emocionals inadequades. En aquests casos la intervenció psicopedagògica haurà d’abordar les dificultats pròpies del trastorn més totes les colaterals que han estat provocades per una detecció tardana del trastorn d’aprenentatge.

La intervenció psicopedagògica és bàsica perquè serà l’encarregada d’obrir nous camins que ajudin a reconèixer les capacitats mentals del cervell de la persona afectada per un trastorn d’aprenentatge i, esbrinar quines formes de percepció utilitza en el seu procés d’aprenentatge per, des d’aquestes, ajudar-la a superar les seves dificultats.

Per ajudar, a aprendre a aprendre, identificarem els gestos mentals propis de cada individu, coneixerem com els utilitza i determinarem quins són  els que prioritzarem en funció de les capacitats personals de cadascú. A continuació elaborarem un pla de treball amb les estratègies a seguir més adequades als processos intel·lectuals individuals.

Laura Rodríguez Díez

Mestra i Psicopedagoga


C.Cartagena 243, 6º 4ª
Barcelona 08025
Tlf: 625584965
rumb.psicologiaieducacio@gmail.com
Inscrito en el Registre de Centres, Serveis i Establiments Sanitaris: E08597394
facebook
twitter
linkedin